Bilanço Nedir? Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço Nedir? Bilanço Nasıl Hazırlanır?

bilanco

Adını sık sık duyduğumuz bilanço, işletmeler nezdinde önemli bir yere sahiptir. Bilanço kısaca bir işletmenin alacak ve vereceklerinin belirli bir dönemin sonunda raporlandığı finansal tablodur. Bilanço bir çizelgedir ve işletmelerin sorumluluklarını, varlıklarını ve öz kaynaklarını gösteren bir nevi finansal beyannamedir. Bilanço bunun yanında şirketin sermaye yapısını da göstermektedir. Bir bilançoda şirketin sahip olduğu varlıkların yanında hissedarların yatırımlarına da anlık olarak ulaşmak mümkündür. Bir işletme, bilançosunu hissedarlarla ve regülatörlerle paylaşmak durumundadır. Bir şirketin durumunu gözlemleyebilmek için bilançolar oldukça önemli göstergelerdir, çünkü temel analiz veya finansal oranların hesaplanmasında sıklıkla bilanço kullanılır. Bilanço günü ise envanter ve bilançoların düzenlendiği hesap döneminin son gününe denir.

Konsolide Bilanço Nedir?

Bilançolar, solo ya da konsolide olan ve konsolide olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Konsolide bilanço, aralarında sermaye ilişkisi bulunan ortakların; aynı döneme ait varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar kalemlerinin sadece tek bir işletmeye aitmiş gibi sunulduğu bilançoların adıdır. Konsolide bilançolarda mali tablolardaki finans özetlerinin raporlanması gibi bir raporlama sunulur. Birden fazla işletmenin işlemlerini ifade etmesi, konsolide bilançonun diğer bilançolardan farkıdır.

Proforma Bilanço Nedir?

Proforma bilanço, geleceğe dönük ve isteğe bağlı olmasıyla klasik bilançodan ayrılmaktadır. Böylece işletmelerin daha sağlıklı finansal kararlar alması sağlanır. Proforma bilanço, kapsamlı bütçeleme yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, oranlar yöntemi, regresyon yöntemi ve günlük satışlar yöntemi olarak bilinen çeşitli yöntemlerle oluşturulur.

Mali Bilanço Nedir?

Mali yasalar ve bu yasaların koyduğu kural ve yaptırımlar göz önünde tutularak düzenlenen bilanço türü vergi bilançosudur. Mali bilanço düzenlenirken ilgili yasal hükümlere uyulması zorunluluk olarak tutulmuştur. Bunun nedeni ise vergiye konu olan ticari kazancın saptanabilmesinin yasa maddeleri uygulandığı takdirde mümkün olmasıdır.

Mali Bilanço Toplamı Nedir?

Bilanço tablosunda yer alan aktif ve pasif tablolarının toplamını, yani o bilanço yılında şirketin aktif ve pasif tüm malvarlıklarını genel olarak yıllık mali bilanço toplamı olarak ifade etmek mümkündür. Mali bilanço toplamı; Gider Bölümü + Kar/ Gider Bölümü – Zararı formülü ile hesaplanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta işletmeniz yani dükkân veya iş yeriniz yeni kurulmuş ise mali bilanço toplamı daima sıfır (0) olmalıdır.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço düzenleme, muhasebe kayıt sisteminde açılış yevmiye kaydı ile gerçekleşen bir işlemdir. İşletme sahiplerinin sermaye taahhütlerini yerine getirme şekilleri tespit edilerek açılış yevmiye kaydı yapıldığında sistematik olarak açılış bilançosu da oluşturulacaktır. Varlık ve kaynak hesaplarının doğru hesap sınıflarına konması, açılış bilançosunda dikkat edilecek unsurlardan en önemlisidir. Bilanço hesap sınıfları aktifte 1 ve 2 ile başlarken pasifte ise 3, 4 ve 5 ile başlamaktadır. Varlıklara ilişkin hesap kalemleri bilançonun sol tarafında, kaynaklara ilişkin hesap kalemleri ise sağ tarafında yer almaktadır. Düzenleyici hesapların aktif ve pasif toplamlarda ne şekilde yer alacağı da bu aşamada dikkat edilmesi gereken diğer bir unsurdur. Bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli hesaplar toplanır. Sonrasında ise bilançonun aktifinde yer alan aktifi düzenleyici hesaplar toplanır. Aktif karakterli hesapların toplamından aktifi düzenleyici hesapların toplamı çıkarılır ve aktif toplam bilançonun sol tarafına yazılır. Bilançonun pasifinde yer alan pasif karakterli hesaplar toplanır. Daha sonra bilançonun pasifinde yer alan pasifi düzenleyici hesaplar toplanarak pasif karakterli hesapların toplamından pasifi düzenleyici hesapların toplamı çıkarılarak pasif toplam bilançonun sağ tarafına yazılır. Bu işlemler yapılırken aktif ve pasif taraf bilançonun temel denklemi gereği birbirine eşit olmak durumundadır.

Sizi Arayalım