Toplu İş Sözleşmesi Nedir?

Toplu İş Sözleşmesi Nedir?

Toplu iş sözleşmesi nedir?

Toplu iş sözleşmesi, işçi sendikaları veya işçi temsilcileri ile işveren veya işveren sendikaları arasında belirli bir işyeri veya sektörde çalışan işçilerin çalışma koşullarını, ücretleri, çalışma sürelerini ve diğer iş ilişkisi konularını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme taraflar arasında imzalanır ve genellikle belirli bir süre için geçerlidir.

Toplu iş sözleşmeleri, işçilerin ve işverenlerin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve adil çalışma koşullarını sağlamak amacıyla yapılır. Bu sözleşmeler, işçilerin ücretlerini, iş güvenliği ve sağlığı koşullarını, çalışma saatlerini, izin haklarını ve diğer sosyal hakları belirleyebilir. Aynı zamanda işverenlerin işletme ihtiyaçlarını ve ekonomik durumlarını da göz önünde bulundurur.

Toplu iş sözleşmeleri genellikle işçi sendikaları veya işçi temsilcileri ile işveren veya işveren sendikaları arasında müzakere edilir. Müzakere süreci, tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurarak uzlaşmaya varmaya çalıştıkları bir süreçtir. Müzakereler sonucunda anlaşmaya varıldığında, sözleşme taraflarca imzalanır ve yürürlüğe girer.

Toplu iş sözleşmeleri, işçi sendikalarının ve işverenlerin güç dengesini eşitlemek, işçilerin haklarını korumak ve işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek için önemli bir araçtır. Ayrıca, işçi sendikalarının toplu pazarlık yapma hakkını koruyan yasal düzenlemeler tarafından desteklenirler.

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Türkiye’de işçi sendikaları ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmelerini düzenleyen temel yasalardan biridir. Türkiye’de 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” olarak bilinir. Bu kanun, işçi sendikalarının kuruluşunu, faaliyetlerini, toplu iş sözleşmesi yapma ve grev hakkını düzenler.

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun temel hükümleri şunlardır:

 1. Sendika Kuruluşu ve Faaliyetleri: Kanun, işçi sendikalarının kuruluşunu, amaçlarını, üye haklarını ve sendika faaliyetlerini düzenler. Sendikaların üye sayısına, yönetimine ve işleyişine ilişkin esaslar belirlenir.
 2. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkı: İşçi sendikalarına ve işverenlere, çalışma koşullarını belirlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınır. Toplu iş sözleşmeleri, işçilerin ve işverenlerin hak ve sorumluluklarını belirler.
 3. Grev ve Lokavt Hakkı: Kanun, işçi sendikalarının grev ve lokavt hakkını düzenler. Grev ve lokavt, işçilerin ve işverenlerin bir anlaşmazlık durumunda kullanabilecekleri en önemli mücadele araçlarından biridir.
 4. Toplu İş Sözleşmelerinin İcrası: Kanun, toplu iş sözleşmelerinin uygulanması ve ihlal edilmesi durumunda alınacak tedbirleri düzenler. Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda arabuluculuk ve uzlaşma sağlanması için çeşitli mekanizmalar öngörülür.

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi sendikalarının ve işverenlerin bir araya gelerek çalışma koşullarını belirlemelerini ve işçi-işveren ilişkilerini düzenlemelerini sağlayarak adil ve dengeli bir iş ortamının oluşmasına katkı sağlar. Bu kanun, işçilerin ve işverenlerin haklarını koruyarak sosyal adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir düzenlemedir.

Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmenin taraflarından biri veya her iki tarafın anlaşması, sürenin dolması veya belirli şartların gerçekleşmesi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Toplu iş sözleşmelerinin sona ermesi, işçilerin ve işverenlerin çalışma koşullarını ve ilişkilerini yeniden değerlendirmelerini ve gerekirse yeni bir sözleşme yapmalarını sağlar.

Toplu iş sözleşmelerinin sona ermesi aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:

 1. Sürenin Dolması: Toplu iş sözleşmeleri, belirli bir süre için yapılan sözleşmelerdir. Bu süre dolunca, sözleşme otomatik olarak sona erer. Taraflar yeni bir sözleşme yapmak istiyorlarsa, müzakereleri yeniden başlatmak zorundadırlar.
 2. Anlaşma İle: Toplu iş sözleşmeleri, taraflar arasında karşılıklı anlaşmayla da sona erdirilebilir. Tarafların yeni bir sözleşme yapma konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda da sona erme anlaşma ile gerçekleşebilir.
 3. Taraflardan Birinin Talebiyle: Toplu iş sözleşmelerinin sona ermesini bir taraf isteyebilir. Bu durumda, tarafların anlaşmazlığı veya sözleşmenin taraflardan biri için yeterli olmaması gibi nedenlerle sona erme talebi olabilir.
 4. Hakem Kararıyla: Bazı durumlarda, toplu iş sözleşmelerinin sona ermesi için bir hakem kararı gerekebilir. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, hakem kararı ile sözleşme sona erdirilebilir.

Toplu iş sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, tarafların çalışma koşullarını yeniden belirlemek için yeni bir sözleşme yapmaları gerekebilir. Bu süreçte taraflar arasında müzakere ve uzlaşma önemlidir. Ayrıca, işçilerin haklarının ve işverenlerin işletme ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde korunması da göz önünde bulundurulmalıdır.

Toplu İş Sözleşmesinden Kimler Yararlanır?

Toplu iş sözleşmelerinden yararlanma veya yararlanamama durumu, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

 1. Sendika Üyeleri: Sendikaya üye olan işçiler, sendika tarafından yapılan toplu iş sözleşmesinden doğrudan yararlanabilirler. Bu sözleşmeler, genellikle sendika üyeleriyle işveren arasında imzalanır ve sendika üyelerinin çalışma koşullarını düzenler.
 2. Sendika Üyesi Olmayan İşçiler: Bazı durumlarda, sendika üyesi olmayan işçiler de sendika tarafından yapılan toplu iş sözleşmelerinden dolaylı olarak yararlanabilirler. Çünkü bu sözleşmeler, sendika üyeleriyle işveren arasında yapılan bir anlaşma olarak tüm işyerini kapsayabilir.
 3. İşverenler: İşverenler, toplu iş sözleşmesi sürecinde belirlenen çalışma koşullarını ve yükümlülükleri kabul ederek anlaşmaya varmışlarsa, sözleşmeden yararlanırlar. Çünkü bu sözleşmeler işverenlerle işçiler arasında yapılan bir anlaşmadır.

Toplu İş Sözleşmesinden Kimler Yararlanamazlar?

 1. Sendika Üyesi Olmayan İşçiler: Eğer bir işçi sendika üyesi değilse ve işyerinde toplu iş sözleşmesi sendika ile yapılmışsa, bu işçi doğrudan sözleşmeden yararlanamayabilir. Ancak sendikanın işyerindeki çalışma koşullarını iyileştirmek adına elde ettiği kazanımlar genellikle tüm işçileri kapsar.
 2. Sendika ve İşveren Karşıtları: Sendika ve işveren arasında süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle sendika ve işveren karşıtları, toplu iş sözleşmelerinden yararlanamayabilirler veya sendika tarafından yapılan sözleşmelerin uygulanmasını desteklemeyebilirler.
 3. Devlet ve Kamu Kurumları: Kamu sektöründe, devlet ve kamu kurumları genellikle sendika ile toplu iş sözleşmesi yapmazlar. Bunun yerine, kamu sektöründe çalışanların iş koşulları genellikle hükümet tarafından belirlenir ve düzenlenir. Bu nedenle, devlet ve kamu kurumları sendika tarafından yapılan toplu iş sözleşmelerinden doğrudan yararlanamazlar.
Sizi Arayalım